Lägesrapport om KFS framtida utveckling och position: Samtal förs med Pacta

Under det senaste året har ett angeläget utvecklingsarbete pågått i KFS styrelse med avsikt att identifiera hur KFS kan vara en stark arbetsgivarorganisation för medlemmarna även i framtiden. Uppdraget till detta gav styrelsen i samband med beslut om Verksamhetsplan för 2015. Under våren har arbetet intensifierats och styrelsen har identifierat olika utvecklingsalternativ och värderat dem med styrkor och svagheter. En tydlig och logisk utvecklingsväg som åter kommer upp i processen är om Pacta kan vara ett alternativ. 

För närvarande prövar vår styrelse det alternativet och undersöker om förutsättningar finns för ett samgående med syfte att bilda en ny gemensam organisation. I den prövningen handlar det om att få gehör för KFS strategiska kärna, d v s vår identitet och varumärke genom affärsmässig samhällsnytta, medlemsinflytande och styrning, samt fortsatt hög personlig servicenivå. Styrelsen undersöker om dessa värden kan säkras i ett fortsatt arbete.

Hittills har styrelsen kunnat konstatera att goda förutsättningar finns för de krav KFS styrelse ställer. Nedan följer en summering av utvecklingsarbetet och vad styrelsen har beslutat så här långt.

Varför gör vi detta arbete?
KFS har idag en stark och stabil verksamhet med hög medlemsnöjdhet. Profileringen kring Affärsmässig samhällsnytta har ytterligare stärkt oss som arbetsgivarorganisation och part. Men vi ser samtidigt att tillväxten är svag och det har varit en stagnation i medlemsinflödet de senaste åren. Vi har också en svag rådighet över det egna medlemsunderlaget. Genom politiska beslut kan vi tappa medlemmar och även initiativet till att påverka vår egen utveckling. Även om läget idag inte är akut så är detta ett faktum som sammantaget gör att vi måste analysera vårt nuläge och vår framtid. KFS utvecklingsarbete syftar till att KFS även fortsättningsvis ska kunna vara en stark organisation för sina medlemmar. Personligen tror jag att det är klokt att jobba med sin utveckling när man är stark och stabil och har kraft att föra sin talan.

Hur långt har vi kommit?
Arbetet inleddes med en nulägesanalys med faktabild över KFS position på kartan över arbetsgivarorganisationer. Därefter följde en studie baserad på intervjuer med konkurrenter och samarbetspartner över vilka utvecklingstendenser och rörelser som sker. Sammantaget så försöker alla arbetsgivaraktörer att optimera sina verksamheter. Man försöker bli större, starkare och effektivare för att kunna attrahera nya medlemmar och erbjuda ett än starkare och konkurrenskraftigt stöd till sina medlemmar.

Styrelsen har också identifierat KFS strategiska kärna och funderat över vilka möjliga utvecklingsvägar man kan se för att stärka KFS.

 KFS strategiska kärna som måste säkerställas i framtiden:

  • KFS varumärke/identitet: Affärsmässig samhällsnytta
  • Styrningen – KFS är idag en helt medlemsstyrd organisation
  • Medlemsinflytandet – sker idag framgångsrikt bl a genom branschråden
  • Fortsatt hög personlig servicenivå och tillgänglighet

Ett antal alternativa scenarier för KFS framtid har tagits fram och värderats med styrkor och svagheter. Vid styrelsens möte i mars bedömdes två av dessa scenarier vara realistiska:

Antingen vara kvar i nuvarande i nuvarande form alternativt att undersöka om förutsättningarna finns för ett samgående med Pacta.

Vid marsmötet i år beslutade styrelsen ge presidiet i uppdrag att undersöka om förutsättningar finns för ett samgående med Pacta med syfte att bilda en ny gemensam arbetsgivarorganisation.

Efter samtal mellan KFS och Pactas presidier har Pacta återkommit med en modell för en ny gemensam organisation som möter KFS starka värden och strategiska kärna. Denna modell återfördes och presenterades för KFS styrelse den 27 april.

Det senaste som hänt är att KFS styrelse då konstaterade att goda förutsättningar finns för ett samgående mellan KFS och Pacta med syfte att skapa en ny gemensam organisation. Styrelsen beslutade vidare att den föreslagna modellen ska säkras genom att styrdokument nu ska tas fram som tydliggör målbild, styrning, värdegrund, roll- och ansvarsfördelning i en tänkt organisation. Styrelsen gav också i uppdrag till sig själva och till KFS kansli att fortlöpande ge information om processen till er, våra medlemsföretag vid branschrådsmöten etc.

Det som händer nu är att KFS styrelse kommer att få ”svart på vitt” om det som hittills har pratats om gäller. Förslagen till styrdokument kommer förhoppningsvis att presenteras för styrelsen den 1 juni som då kan se om den nya modellen håller och bestämma sig för vad som ska bli nästa steg.

Fortlöpande information ges vid branschrådsträffar, KFS-dagarna i Västerås och vid andra tillfällen/mötesplatser. Har du redan nu frågor eller funderingar går det bra att kontakta mig direkt.

Monica Ericsson

Vd

Av: Monica Ericsson 2 maj, 2016

Kommentera